2017 - 2018

Cilj projekta je bio potvrditi da su Gradski vrtovi Sisak smješteni na ostacima rimske vile suburbane, kao što je djelomično i utvrđeno istraživanjima Arheološkog muzeja u Zagrebu godine 1952. kroz provedbu projekta obaviti će se snimanje lokaliteta geo-radarom i izrada elaborata. Arheološki lokalitet Zgmajne nalazi se na zapadnoj strani Siska uz lijevi brijeg Kupe. Na osnovu arheološki istraživanja u prošlosti se pretpostavlja, da se na ovom mjestu nalaze ostaci antičke vile. Dokumentacija o iskopavanjima na ovom mjestu nije omogućila pricizno lociranja ostataka antičke arhitekture, pa se pristupilo geofizičkim istraživanjima za utvrđivanje arheološkog potenciala šireg područja unutar gabarita pretpostavljene lokacije tih arheoloških nalaza. Snimanje će se obaviti magnetskom metodom, metodom geoelektričnog otpora i georadarskom metodom. Po obavljenom snimanju izraditi će se elaborat koji će služiti kao temelj za izradu multimedijalnog postava interpretacije arheološkog nalazišta, kao i za rekonstrukciju dijela zelenih površina iz doba Rimljana. 

Magnetska metoda (Magnetometri: Geometrics G-858 i G-856AX). Ostaci arhitekture rimske vile magnetskom metodom mogu se u povoljnim uslovima homogene građe tla prepoznati na temelju razlika u magnetskom susceptibilitetu između kamenih zidova prirodnog tla. Magnetskom metodom mogu se prepoznati i različiti objekti od spaljene gline kao što su hypocaust, slojevi tegula, razne peći i sl. Drugim riječima, tom metodom se mogu locirati svi arheološki objekti koji poseduju termoremanentnu magnetizaciju, koja je posljedica promjena u glini zbog visokih temperatura.

 

 

Metoda geoelektričnog otpora (Mjerilac otpora: Geoscan RM15). To je uz geooradarsku metodu, u najviše slučajeva, najefikasnija metoda za detektiranje arhitektura. Djeluje na principu promjena električnog otpora, na mjestima gdje se nalaze arheološki, arhitektonski kompleksi. Mogu se detektirati sve vrste kamenog materiala. To je efikasna metoda za detektiranje kamenih arhitektura do dubine cca. 1 m. Djeluje na principu promjena električkog otpora na mjestima gde se nalaze arheološki arhitekturni kompleksi. Rezultati se prikazuju u tlocrtu.

 

 

Georadarska metoda (Georadar: GSSI SIR 3000, 400 MHz antena) djeluje na principu odboja elektromagnetskih signala na granicama materiala različite dielektričnosti. U arheološkom kontekstu rimskih vila su to npr. granice izmedju zidova i prirodnog tla kao i sve vrste kamenog materiala u slojevima urušavanja i sl. Mjerenja se izvode u gustoj mreži paralelnih profila za detaljne 3D prikaze arheološko zanimljivih detajla. Na taj način se mogu pricizno definirati dubine arheoloških ostataka odnosno kulturnih slojeva.

 

 

Krajem 2018. godine dovršeno je snimanje na temelju kojega je izrađen elaborat. Elaborat sadrži smještaj nalazišta na kartografskoj podlozi u mjerilu 1:25000, 1:5000 i mjerilima, koja su najpovoljnija za prikazivanje detalja unutar istražene površine. Mjerenja su obavljena u profilima u razmaku od 0,5 m a rezultati elaborirani po standardima pojedinih metoda (vidi: Mušič, B.: Primjena geofizičkih istraživanja u arheologiji. Hrvatski arheološki godišnjak 2006). Za georadarsku metodu to znači da su rezultati prikazani u horizontalnim presjecima na proizvoljno odabranim dubinama, na kojima su ocrtavati mogući arheološki ostaci.

2018. godine projekt Rimski vrtovi uvršten je u Studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture grada Siska kao Mjera 2 sa ciljem razvoja Arheološkkog parka "Rimski vrtovi".

 

Izvješće o geofizičkim istraživanjima - I dio - 2017

Izvješće o geofizičkim istraživanjima - II dio - 2018

Projekt podržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske